توضیحات

ساختمان ۴طبقه به مساحت ۳۰۰متر مربع

ساختمان 4طبقه نما سنگ همراه با چوب عسلی