سنگ دانه جوشقان

سنگ ۱ و ۲ جوشقان استخوانی با پودر کرم

 

________________________________________________________________________________________________________________

سنگ جوشقان کرم رگه دار

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

سنگ جوشقان نمره بادامی